ŽIVETI Z NARAVO

Stanovanja na območju Resnice – S1

Jože Kouter, Vesna Ploštajner Mužar, Domen Peklar, Patricija Pirc, Ana Marija Snoj

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Urbanistična zasnova obravnava stanovanjsko sosesko v bližini nekdanjega hrastniškega rudnika. Predvidena je gradnja javnih najemnih stanovanj državnega in občinskega stanovanjskega sklada, stanovanjske zadruge ter enodružinskih hiš. Pri urbanistični zasnovi smo izhajali iz morfološke analize Hrastnika: upoštevali smo tipologije, tlorisne gabarite in razpršenost okoliških objektov – linijskih stanovanjskih blokov tik ob lokaciji ter točkovne zazidave hiš in stolpnic. Nove nizke linijske bloke in stolpiče smo povezali v gruče po tri in jih na lokacijo postavili v takem zamiku, da stanovalcem ne bi zastirali pogleda na mesto. Gruče blokov in stolpičev smo v smeri sever–jug razmestili po že utrjeni ploščadi in jih dopolnili s hišami dvojčki na dveh novoustvarjenih terasah na vzhodnem delu območja.

fotografije lokacije
obstoječa situacija
programska shema
koncept

Osrednje vodilo urbanistične zasnove je bil umik prometa z obravnavanega območja ter ustvarjanje mirnih in varnih zunanjih površin za stanovalce. Zato smo parkirna mesta in dovozno ulico »skrili« v brežino zahodnega roba parcele. Podobno smo uredili parkirišča in dovoz za hiše na vzhodnem delu. Z ločitvijo prometa in razčlenjeno, gručasto zasnovo smo omogočili navidezno širitev gozda z okoliških hribov med stavbe ter ustvarili razgiban zunanji prostor z vrtički, parkovnimi in športnimi površinami ter otroškimi igrišči. Na ta način poskušamo stanovalce nove soseske spodbuditi k življenju z naravo.