OMREŽJE ZA SKUPNOST

Prenova rudniškega območja – P1

Ela Irena Leskošek, Nana Merjasec, Tadeja Orel, Tanja Pfajfar in Aljoša Potočnik

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Koncept prenove obravnavanega nekdanjega rudniškega območja v centru Hrastnika temelji na čim večjem ohranjanju in ponovni uporabi obstoječih objektov, ki jim dodajamo raznolike programe in s tem ustvarimo novo središče aktivnosti, namenjeno predvsem lokalnemu prebivalstvu. Do tega nas je pripeljalo razmišljanje o nekdanjem pomenu rudnika za mesto in njegove prebivalce – rudnik je v desetletjih svojega delovanja povezal ljudi, njihovo delo, bivanje, kulturo in umetnost v trdno omrežje. Povezal je stavbe, krajino in ljudi. Zato smo k nalogi pristopili z idejo ustvarjanja novega »omrežja za skupnost«, ki bi kljub današnjemu, že nekoliko degradiranemu stanju rudniške zapuščine, razpršenemu lastništvu poslovnih in proizvodnih stavb, ter pozabljenemu območju nekdanje kolonije, v mesto vneslo nove dejavnosti, ki gradijo na razvoju skupnosti. Naloge smo se lotili neobremenjeno in ne glede na problematiko lastništva stavb in njihovo razprodajo, saj smo v njih prepoznali prostorski in predvsem družbeno-kulturni potencial, ki povezuje preteklost s sedanjostjo.

S prenovo ustvarimo na lokaciji »omrežje« raznovrstnih programov za skupnost, ki se delijo v tri glavne skupine. To so mestotvorni programi s knjižnico, tržnico, mladinskim in dnevnim centrom na zahodnem, mestnem delu (poslovno-proizvodni objekt RTH), kulturni program z muzejem, restavracijo, namestitvami za umetnike v osrednjem delu (območje rudnika) in zeleni pas, ki se kot podaljšek obstoječega gozda na jugu umešča v zgornji, severni del lokacije ter predstavlja nov mestni park s prepletom prostorov za druženje in forma vivo (območje nekdanje kolonije). Programi v obstoječih in novih objektih se razširjajo tudi v zunanjost, kjer definirajo prostore za druženje in z njimi povezane prostore prehajanja. Ti delujejo kot enotno omrežje in trenutno razpršeno in nepovezano lokacijo in objekte združijo v zaokroženo celoto. Poleg novega »omrežja« dejavnosti za hrastniško skupnost se na območju vzpostavi tudi krožna muzejska pot, ki je namenjena predvsem obiskovalcem in poveže muzejske programe zgodovinsko pomembnih objektov in rudniško podzemlje. Vanj je umeščena turistična doživljajska pot ter ohranjena povezava s Trbovljami za potrebe športnih dogodkov. Predlog prenove torej ponovno oživi rudniško območje v samem osrčju mesta ter obstoječim stavbam in prostoru da nov namen s ciljem v povezovanju skupnosti. Rudarstvo in mesto Hrastnik tako ponovno postaneta nerazdružljiva celota.