HRASTNIŠKA TERASA

Aljoša Bratkovič, Lucija Plut

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Nova stanovanjska soseska z javnimi najemnimi stanovanji državnega in občinskega stanovanjskega sklada, stanovanjsko zadrugo in enodružinskimi hišami se nahaja na izravnanem platoju v bližini nekdanjega hrastniškega rudnika. Na vzhodni strani se nad platojem dviga gričevnat teren, ki je proraščen z gozdom, medtem ko se na zahodni strani teren spusti proti mestu. Urbanistično-arhitekturna zasnova se naslanja na nekoč vzpenjajoči se teren in na to odgovarja s tremi terasastimi bloki ob gozdnem robu ter nizi vrstnih hiš ob robu brežine na strani mesta. Terasasta zasnova blokov in hiš omogoča boljšo osvetlitev, nudi ozelenjene zunanje prostore stanovanj in lepe poglede na mesto Hrastnik. Vzpenjajoči se teren ob gozdu na vzhodnem delu lokacije je namenjen dovozni ulici in delno pokritim parkirnim mestom. To v primerjavi z obstoječim predlogom zazidave, ki je predvidel dve podzemni parkirni etaži, omogoča cenejšo gradnjo in hkrati delno skritost parkirišč.

Na vzhodnem delu platoja so razmeščeni trije terasati bloki, ki lebdijo na pravokotnih “podstavkih” – dva bloka z javnimi najemnimi stanovanji državnega in občinskega stanovanjskega sklada ter blok s stanovanjsko zadrugo. V blokih so stanovanja za različno velika gospodinjstva, za gibalno ovirane, ter tudi skupnostna stanovanja za starejše. Na zahodnem robu so trije sklopi enostanovanjskih hiš, ki so namenjene tri – do petčlanskim gospodinjstvom. Umestitev glavne dovozne ulice na vzhodno stran pod gozd omogoča ločitev prometnih od površin za pešce. Med bloki in hišami se namreč odpre velik zunanji prostor, preko katerega poteka glavna pot v smeri sever-jug ter prečne poti v smeri zahod-vzhod. Slednje prebodejo vrstne hiše in se nadaljujejo med bloki ter preko parkirišča naprej do gozda in travnika. Poti razdelijo sosesko na več območij z različnimi programi. Na območju med blokoma z javnimi najemnimi stanovanji sta predvidena manjša trga z igriščem in vodnim elementom, ob bloku stanovanjske zadruge pa se trg poveže s kavarno v pritličju, ki je namenjena vsem prebivalcem. Območje med “podstavki” blokov je prav tako namenimo javnemu programu, vključno z otroškim igriščem, fitnesom na prostem in piknik prostorom za druženje.