TERASE NA VRSTNIH HIŠAH

Križanec terasastega bloka in vrstne hiše

Aljoša Bratkovič

mentorici:  izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. dr. Nika Grabar
asistentka: Mina Hiršman
demonstratorke: Klara Suša Vačovnik, Urška Cvikl, Eva Ivačič

Bloki v obliki črke “U” so zasnovani kot križanci tipologije terasastega bloka in vrstnih hiš. Sestavljajo jih večji volumen s terasastimi stanovanji, ki lebdi na pravokotnih “podstavkih” z dvonadstropnimi stanovanji, ki so različica vrstnih hiš. Slednja so orientirana v smeri sever-jug in imajo individualne vhode iz zunanjosti ter manjše vrtove oz. terase na jugu. Stanovanja v terasastem bloku imajo vzhodno-zahodno orientacijo in so dostopna z ganka na vzhodu. Njihove terase se obračajo proti zahodu in ponujajo lepe poglede proti Hrastniku. Blok je dvignjen nad tla in navidezno položen za “podstavka” vrstnih hiš, kar ponudi prehod odprtega prostora v smeri vzhod-zahod in hkrati pokrit odprt prostor za razne dejavnosti (igrišče, fitnes, namizne igre) ter za pas parkirišč. Pokrit odprt prostor poveže vse bloke tudi v smeri sever-jug.

Pri bloku stanovanjske zadruge je v krajši, severni “podstavek” umeščen javni program, ki je v pritličju namenjen vsem (kavarna, šport). V nadstropju je namenjen le stanovalcem zadruge (večnamenski prostor za druženje in goste, učilnica, igralnica za otroke). V vseh blokih so v prvem nadstropju severnega “podstavka” sicer načrtovani skupni prostori. Stanovanja v “podstavkih” so namenjena petčlanskim gospodinjstvom, stanovanja v terasastem volumnu pa se razlikujejo po nadstropjih: v prvem so za štiričlansko gospodinjstvo, v drugi za tričlansko, v tretji za dvo, v četrti pa se nahajajo stanovanja za enočlanska gospodinjstva.
Stanovanja ob stopniščih so manjša in namenjena gibalno oviranim osebam, a se lahko tudi prilagodijo za par ali manjšo družino. V blokih so predvidena tudi skupnostna stanovanja za starejše, in sicer v prvem nadstropju na južnem delu. Stanovanja omogočajo tudi medgeneracijsko povezovanje in so prilagodljiva glede števila stanovalcev.