Not for sale ni naprodaj
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani / Faculty of Architecture, University of Ljubljana
Not for sale ni naprodaj
Predstavitev del študentov, študijsko leto 2020/21
Not for sale ni naprodaj
Presentation of student work, study year 2020/21
Not for sale ni naprodaj
Ulična razstava / Street exhibition - Zoisova ulica 12 / 22. 6.–22. 7. 2021
Not for sale ni naprodaj

Ni naprodaj!

Slovenija že 30 let pogumno stopa na pota liberalne ekonomije, prostega tržnega gospodarstva in deregulacije državnih mehanizmov. Privatizacija stanovanjskega fonda, kakor tudi večjega deleža gozdov in gospodarstva, debirokratizacija oziroma t.i. postopna “razbremenitev” postopkov poseganja v okolje in prostor, sprevračanje lokalnih skupnosti v bolj ali manj zasebne skupnosti ter dušenje javne iniciative in pobude nas silijo k razmisleku.

V preteklih dveh letih smo se srečali z izkušnjo, ki je našo “cono udobja” in navidezne blaginje dokončno obrnila na glavo. Čas streznitve je hkrati tudi čas razmisleka. Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani smo se v preteklem letu, v okviru 23 študijskih skupin soočili s številnimi raziskovalnimi temami. Skupni imenovalec vseh so vprašanja o nujnosti dolgoročnosti razmišljanja in ukrepanja, trajnostnega in vzdržnega ravnanja z okoljem in prostorom ter integracije vseh družbenih sfer v razmislek o prihodnosti. Četudi delujemo avtonomno, na podlagi lastnih osebnostnih prepričanj, nas je kumulacija aktualnosti in polpretekle zgodovine pripeljala do skupnega stališča.

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani širši javnosti sporočimo, da pravica do prostora in okolja, vključevanje civilne družbe, strokovna integriteta ter pomen kulture enostavno niso naprodaj. Gre za temeljne družbene vrednote, ki si jih nobeno gospodarstvo, generacija ali oblast ne smejo prilastiti. Četudi smo 30 let živeli na “krilih slave” samostojne in lastne države, nas akt prilastitve državnosti ne sme odvrniti od zaveze, da smo navsezadnje vsi ljudje del iste planetarne skupnosti. Le ta pa, v svoji celovitosti, nikakor ni naprodaj.

Izr. Prof. Matej Blenkuš

Not for Sale!

For more than 30 years, Slovenia has been bravely following the path of liberal economy, free market principles, and deregulation. The privatisation of building stock, as well as a large part of forests and the economy, debureaucratization or the so-called gradual “easing” of environmental and spatial intervention processes, transformation of local communities into predominantly private communities, as well as suffocation of the public initiative call for urgent reflection.

In the past two years we went through an experience that finally turned around our “comfort zones” and illusion of wellbeing. The time of disillusionment is also time for reflection. Over the last year, the Faculty of Architecture, University of Ljubljana faced 23 study groups with various research topics. The common denominator of all these topics are questions of the urgency for long-term reflection and actions, sustainable and feasible management of the environment and space, as well as integration and involvement of all spheres of the society in such reflection about our future. Even though everyone functions autonomously, based on our own personal beliefs, the cumulation of topicality and recent history brought us to a common position.

At the Faculty of Architecture, University of Ljubljana we wish to inform the general public that the right to space and the environment, involvement of the society, professional integrity and the significance of culture are not for sale! These are the fundamental values, which cannot be appropriated by a single economy, generation, or authority. Although we were able to live off the “glory” of the independent and sovereign state for more than 30 years, the act of appropriation of sovereignty should not deprive us from our commitment to belong to the same planetary community. And this commitment, in its entirety, is not and will never be for sale!

Assoc. Prof. Matej Blenkuš

Ulična razstava / Street exhibition

Zoisova ulica 12, 22. 6.-22. 7. 2021
Grafično oblikovanje ulične razstave / Graphic design of street exhibition: Sara Badovinac, studio Prapra
Oblikovanje spletne razstave / Design of web exhibition: Domen Ermenc
Tehnična postavitev in programiranje / Technical support and programming: Tilen Nedanovski, Tadej Hiti, Sašo Kerin
Organizacijska ekipa / Organization team: izr. prof. mag. Anja Planišček, asis. Primož Žitnik, asis. Janez Grom