Preureditev kareja Mirje

Saša Ham
mentor:  prof. Jurij Sadar
asistentka: asist. Maša Ogrin

Lokacija Kareja Mirje se nahaja nasproti znamenite Tobačne v bližini centra Ljubljane ter med Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in Tržaško cesto. Preureditev kareja zajema odstranitev degradiranih objektov in vzpostavitev nove povezave med Groharjevo ulico in Bičevjem.  Ob Tržaški cesti se umesti poslovni objekt, ki se naveže na Tržaško cesto. Os stanovanjskih stavb v središču lokacije nadaljujejo trije novi objekti, prostor med objekti pa se zazeleni. 

 

Visoki objekt ob Tržaški ustvari robne pogoje za nižjo gradnjo v zelenju. Del med stanovanjskimi objekti je zazelenjen, na zahodu novo športno in otroško igrišče napaja nove in okoliške objekte. Javni del ob tržnici s foodcourtom in športno dvorano se poveže s fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter novim objektom za sodelo, prav tako z navezavo na novo os Fakulteto približa mestu. Razporeditev javnega programa v pritličju omogoča optimalno prehodnost območja. 

 

Prostor med objekti je zasnovan tako, da ustvarja različne ambiente, ki se navezujejo na različen program v okolici. Med FGG in poslovnim objektom se tako ustvari javen, miren zazelenjen prostor. Javni objekt s svojo konstrukcijo in perforirano kritino simulira krošnje dreves in poudari lahkotnost zasnove v središču območja. 

 

Mestna kavarna
Živa Potnik
Sodelovalnica Lepi pot
Aljaž Gradišar