ŠPORTNI PARK STRUGA

Lavra Lipej

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Osnovna zamisel je ustvariti center športa in zdravja v Medvodah, ”zelenih vratih” prestolnice, s poudarkom na turističnem potencialu mesta. Šport je nedvomno del življenja vsakega izmed nas. Zasnova razliène tipe uporabnikov razvršèa po frekvenci in naèinu uporabe športnih površin (profesionalci, rekreativci in obiskovalci), s èimer omogoči raznolika športna udejstvovanja in pestro preživljanje prostega časa.

Obmoèje obravnave se nahaja v neposredni bližini središča in se razprostira vzdolž reke Sore. V zasnovi je območje razdeljeno na štiri programske dele – hotel, center dobrega počutja, športni center in kopališče. Postavitev stavb na lokacijo doloèa geometrija obstojeèih grajenih in naravnih struktur, topografija, reka in ustroj ceste ter železnice vzdolž lokacije. Oblika volumnov odseva fluidnost in prehodnost raznolikih vsebin, kot nasprotje urejenosti tekmovalnih športnih igrišč.

Z zasnovo se nekoč degradiran prostor mesta preoblikuje v nov center druženja in rekreacije za prebivalce in novo, atraktivno turistièno toèko za aktivni oddih v zeleni oazi.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta