POREČJA SORE, SAVE IN KOKRE

Anja Štros, Anja Mravlje, Valerija Mikulič, Tea Es, Barbara Petrinjak, Karla Osojič, Ana Turina, Luka Jereb, Nik Žagar

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

MEDVODE

Občina Medvode je prepoznana kot izrazito policentrično grajeno tkivo, razdrobljeno na manjše zaselke, ki v prostorskem smislu izražajo težnjo po avtonomnosti dela, a hkrati smiselni povezavi v zaključeno celoto, ob sočasnem ohranjanju identitete posameznega dela. Lahko rečemo, da identiteto Medvod sestavlja mozaik navad, legend, zgodb in kultur posameznih delov znotraj občine. Policentričnost se izkazuje tudi v drugih aspektih prostorske zasnove naselja, ki jih predstavljajo razpršena industrijska območja, znamenitosti kulturne dediščine, priljubljene športno-rekreacijske točke in območja turizma. Razpršenost, želja po avtonomnosti posameznega dela in heterogenost je v prostoru Medvod prepoznana kot prednost, ki ustvarja svojstveno prostorsko identiteto. 
Prostorski razvoj policentrične občine predstavlja izziv in priložnost za vzpostavitev prostorskega veziva in hierarhičnega odnosa posameznih prostorskih vozlišč do celote. Povezovalni element prostorskega razvoja občine Medvod lahko predstavljajo nove kolesarske in peš povezave, načrtovanje povezav javnega potniškega prometa, aktivacijske točke v prostoru (turistične, grajene in naravne, ki so vpete v prostorsko omrežje) ter prometna razbremenitev ter revitalizacija urbanih in vaških zaselkov.  
Rezultat je lahko prepoznaven konstrukt prostorske zaokroženosti in identitete, ki hkrati dopušča in ohranja avtonomnost posameznih območij ter ogrodje za povezovanje občine Medvode s sosednjimi občinami Škofje Loko in Kranjem, v aktivno somestje, iz mesta na podeželje. 

ŠKOFJA LOKA

Škofja Lokaje je umeščena med porečje Poljanske in Selške Sore, na prehodu Sorškega polja v Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. Mesto poznamo danes predvsem zaradi bogate zgodovine, saj se njena srednjeveška podoba ni bistveno spremenila vse od leta 1698. Preko analiz se prepozna številne dejavnosti, ki jih občina, poleg zgodovinske, kulturne in turistične, premore in s pomočjo katerih lahko kvalitetno med seboj povezujejo in sodelujejo z občinama Medvode in Kranj, ki združene v somestje konkurirajo ljubljanski občini.  
Rezultati analiz izkazujejo, da ima Škofja Loka kot občina potencial za razvoj naslednjih dejavnosti: umestitev novih izobraževalnih ustanov s pripadajočim dijaškim domom na območje stare vojašnice, razširitev stanovanjskih površin do bodoče severne obvoznice, vzpostavitev novega linearnega parka, ki povezuje vzhodni in zahodni del Škofje Loke ter oblikovanje športno-rekreativnega obvodnega prostora vzdolž Sore, od Škofje Loke do Medvod.   

KRANJ

Mesto Kranj je raznoliko zgodovinsko mesto  v osrednjem delu Gorenjske in leži na  konglomeratnem pomolu ob sotočju rek Save in Kokre.  
Mesto se prilagaja sodobnim potrebam in razvija nove prioritete. Stremi k zagotavljanju boljše kvalitete življenja in ponovni aktivaciji obstoječe, neuporabljene infrastrukture. Med prioritetami je tudi sanacija funkcionalno in estetsko degradiranih območij, ki imajo zaradi svoje zanimive lege pomembno vlogo pri zagotavljanju kvalitete življenja v mestu in na podeželju. Pomembno je ohranjanje kulturne in naravne krajine, hkrati pa težnja k trajnostnemu razvoju v skladu s smernicami strateškega razvoja. 
Na osnovi kvantitativnih in kvalitativnih analiz so se definirale prednosti in slabosti mesta. Koncept urejanja je v skladu s trajnostnimi idejami, ki narekujejo boljše rešitve za posamezna območja. Z akupunkturo manjkajočih aktivnosti, vsebin in infrastrukture, posamezni projekti podpirajo načela trajnostnega razvoja mesta. 
Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta