DELAVNICA SLAMNIKI

Anej Čalič, Denis Krhlikar, Luka Potočnik, Maj Kačar, Martin Pangerc

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Slamniki so naselje v Občini Bled, z edinstveno identiteto, ki jo gradijo predvsem tam prisotne naravne danosti. Hribovska vas ima zaradi svoje lege, dostopnosti, krajinske raznolikosti in lepote nekaterih starih domačij, veliko možnosti za svoj obstoj. Po drugi strani pa so skoraj vse izpostavljene vrednote tega kraja ogoržene, v prvi vrsti predvsem zaradi številnih omejitev in stihijskega razvoja. Slamniki so na kritični točki razvoja, ki ga zaznamujejo zapuščena ali neustrezno prenovljena grajena struktura ter nepremišljeni posegi v naravno krajino.
Razvojno stanje naselja lahko uravnava le vsestransko premišljena vizija celostne prenove, ki bi povezala vse deležnike v strateško razvojno zavezništvo in omogočila uporabo vseh instrumentov in spodbud za njeno dolgoročno uresničevanje. Unikatno območje poselitve v neposredni bližini Bleda, bi lahko postalo na ta način vzorčni primer učinkovite prenove, ki stremi h konkretnim rešitvem za dosego součinkovanja razvojnih in varovalnih ukrepov. Slednje pa je možno doseči le s tvornim sodelovanjem med domačini, občino in spomeniško službo ter ostalimi nosilci urejanja prostora in stroko. Glavni namen delavnice je bilo oblikovati razvojno študijo, ki podaja premišljeno razvojno vizijo območja, upoštevajoč potenciale naravnega in grajenega konteksta. Podane usmeritve so bile domišljene v sodelovanju s prebivalci Slamnikov, občinsko urbanistično službo Bleda in službo za varstvo kulturne dediščine ZVKDS. 

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta