SOSESKA MEDVODE

Valerija Mikulič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Obravnavano območje se nahaja severno od centra Medvod, ob soseski Svetje. Severno ga omejuje gozd, vzhodno centralne dejavnosti in stanovanjski predel, južno soseska Svetje ter zahodno 6 metrov visoka ježa ter kmetijska zemljišča.  Skozi območje poteka obvoznica, ki ga razdeli na dva dela, severno in južno. Lokacijo s severne in zahodne strani obdaja gozd. Območje označujejo tudi nadzemni daljnovodi na južni polovici, s čimer se obravnavano območje deli na štiri enote z raznolikimi vsebinami.

Vzdolž obvoznice so umeščeni ozki bloki z javnim pritličjem med katerimi so urejene zelene površine z otroškimi igrali in drugo urbano opremo. Vzhodno od njih se nahaja soseska vila blokov. Tu sta vzpostavljeni tlakovana peš in kolesarska pot, na vmesnih delih pa so urejena otroška igrišča. Na zahodnem delu lokacije je oblikovana večja parkovna ureditev, ki jo nadzemni daljnovodi delijo na tri dele. V vsakem delu so umeščene drugačne vsebine. Ob ozkih blokih je urejen prostor za prireditve, vrtički ter park za mlade z otroškimi igrali, igriščem ter fitnes napravami. Na drugih delih parka so predvidene piknik ureditve z visečimi mrežami za počitek in klopi za posedanje.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta