Urbana pahljača

Ilhana Šahinović

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Na obravnavanem območju v Polju-Studenec ob Zaloški cesti je bila moja glavna ideja poudariti pogled proti cerkvi, torej diagonalo, ki preko obravnavane lokacije povezuje cerkev na severovzhodu območja z gasilskim domom na jugozahodu. Glavna prometnica, ki poteka skozi sredino območja in ga povezuje v smeri zahod-vzhod se navezuje na Zaloško cesto na obeh straneh območja. Ostale vedute v prostoru sem razširila in prilagodila glede na obstoječe stanje in dobila končni izgled pahljačaste (radialne) mreže s središčem pred cerkvijo. V projektu se prepleta pet različnih tipologij: blok na dvorišče, stolpič, vila blok, dvojček in vrstne hiše. Ob Zaloški cesti, kot pomembni vpadnici, sem postavila najvišjo gostoto centralnih dejavnosti. Ob glavni prometnici v novem naselju se nahaja mešani program, ki proti jugu prehaja v nižje gostote stanovanjskega programa. Ob diagonalni postavitvi grajenih volumnov v smeri proti Cerkvi je poudarjen še diagonalni koridor zelenih površin, ki so namenjene športnim dejavnostim. Ostale zelene površine so parki in vrtički. Največ jih je na severu območja poleg višjih gostot zidave. Vrtički na jugu se prilagajajo obstoječi vasi. Pri večstanovanjskih objektih in objektih z mešano rabo so zagotovljene zunanje parkirne površine in podzemne garaže. Pri nižjih gostotah zidave (dvojčki in vrstne hiše) je predvideno parkiranje na njihovih zemljiščih.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Igor Rojnik
Fedja Bavdek