Park Majde Vrhovnik

Benjamin Boben

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka
Ortofoto lokacije

1. Obravnavano območje je bližnja okolica osnovne šole Majde Vrhovnik v središču Ljubljane. Proti severu je Erjavčeva cesta, proti jugu Gregorčičeva. Obravnavani del povezuje še vhod v arheološko najdišče ter ga vključuje v park. Povezuje se tudi z novo ploščadjo na strehi šolske telovadnice, ki ponuja razgled na ostanke starokrščanske bazilike. Največji in osrednji del načrtovanega območja je park na trenutno opustošenem zemljišču. Tam je zamišljen večji odprti prostor namenjen počitku, rekreaciji (joga, raztezanje,…) in malici za učence osnovne šole Majde Vrhovnik ter delavce bližnjih ustanov. Slabo oskrbovana je zunanjščina telovadnice, katere novi načrt obsega dodajanje rampe pod 5% naklonom. Razdeljena je na štiri klančine in tri podeste. Četrti podest je vstop na novo ploščad. Nad strešna okna telovadnice je nameščena že omenjena razgledna ploščad, ki ponuja razgled na arheološke izkopanine proti zahodu, centru Ljubljane proti vzhodu ter stolpnica TR2 in TR3 proti severu. Pod tem so zamišljene fasade telovadnice kot nekakšna galerija grafitov na prostem. 

2. Neorganiziran prostor je spremenjen v razne segmente z organiziranimi nameni. Vstop na rampo je iz parka, v bližini vhoda v osnovno šolo. Spodaj so pospravljena stojala za kolesa, ki so namenjena uporabi osnovne šole. Do teh vodi kolesarska steza iz Erjavčeve ceste, kot tudi pešpot z ustrezno urbano opremo. Osna kompozicija stez, poti se opira na obstoječo Erjavčevo in Gregorčičevo cesto na severu in jugu. Na severnem delu parka tvorijo kolesarske steze obliko trikotnika zaradi križanja poti in tudi prilagoditve poti za lažje manevriranje v željeno smer. V center tega trikotnika je postavljen spomenik Majdi Vrhovnik. Z vzhoda proti zahodu je ob kolesarski stezi speljana pešpot do vhoda v arheološko najdišče. Pred vhodom v najdišče pred vilo Urada za Slovence v zamejstvu se pot prelomi pod pravim kotom in se naprej nadaljuje proti jugu in severu. 


3. Ob naštetih poteh so že obstoječi prekinjeni drevoredi, kot tudi gruče dreves in grmovja. Zamišljeno je dodati drevesa za dodelavo celote drevesne linije vzporedno z Erjavčevo cesto. V načrtu so dodana drevesa tudi v gručasti kompoziciji, in sicer kjer obkrožajo zelenico na sredini parka. Dodatni drevoredi obkrožajo tudi telovadnico in glavno pot do vhoda v osnovno šolo smeri S-J. 

4. Poti povezujejo tudi klopi, ob njih so postavljeni koši za smeti. Na vsako križišče je postavljena ena svetilka. Dodana svetila so še pri vstopu v območje in na rampo. Južno križišče pri vhodu v osnovno šolo je razširjena tlakovana površina, ki je osvetljena in omogoča varen prehod naprej, kot tudi lažje manevriranje kolesarjem. Ker se tam zadržujejo ljudje, imajo kolesarji možnost obvoza. Pod rampo je dodatna makadamska pot, ki se poveže s pešpotjo v smeri V-Z. Omogoča dostop do stene telovadnice grafitarjem in lastnikom koles. 

5. Družabne aktivnosti so načrtovane tako v parku na klopcah med drevesi, kot tudi na razgledni ploščadi, kjer je obiskovalec obkrožen s krošnjami pod senčniki. Ljudje si lahko ogledajo izkopanine na daleč ali blizu, ker jim preurejeni dostopi to omogočajo.

Tloris projekta
Pogled na park s severa
Pogled na park z vzhoda
Fedja Bavdek