Povezano polje

Žiga Kralj

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Osnovni izhodišči moje zasnove sta bili ustvarjanje zelene povezave med vaškim (gasilski dom) in mestnim centrom (trg ob cerkvi in knjižnici) ter javnega koridorja ob njej. Z načrtovanjem negrajenega prostora sem ohranil veduto iz vaškega proti mestnemu centru. Najvišje gostote in najbolj mestne tipologije z mešanimi programi so locirane bližje Zaloški cesti in ob načrtovani vzporedni prometnici, ki poteka skozi celotno območje v smeri vzhod – zahod. Z namenom blagega prehoda iz vaškega v mestni način bivanja in življenja se gostota zidave in intenzivnost programov umirja proti jugu, kjer se sreča z obstoječo gradnjo v nekdanji vasi. V zasnovi sem uporabil pet različnih tipologij (odprti blok na dvorišče, lamelni blok, blok na dvorišče, vrstno hišo in dvojček). Poleg zelene diagonale sem načrtoval tri večje zelene površine, od katerih sta dve namenjeni površinam za oddih, rekreacijo in šport; ena je parkovna ureditev. Ostale manjše zelene površine so namenjene igriščem in dodatnim parkovnim ureditvam. Za parkiranje v večstanovanjskih objektih je poskrbljeno v podzemnih garažah. Za stanovalce v vrstnih hišah in dvojčkih  je predvideno parkiranje na njihovih zemljiščih. Ob objektih z mešano rabo in večjih parkih so predvidena obcestna bočna parkirišča za obiskovalce.

Situacija
Prereza
Namenska raba prostora
Urbanistični kazalci
Tilen Gotenc
Adrijan Piano