II. letnik

Ajla Crnalić, Ana Pičulin, Lucija Krpan, Maja Vučko, Urša Irman, Urša Tomažin, Žana Križanič

mentorica: izr. prof. dr. Ilka Čerpes, arhitektka
asistent: Aleksander Vujović, arhitekt
strokovna sodelavca: Blaž Babnik, arhitekt in Mia Crnič, arhitektka
demonstratorka: Zala Koleša, arhitektka urbanistka

Drugi letnik diplomskega študija Urbanizem

Cilj projekta v drugem letniku je razumevanje in uporaba stavbnega tipa kot osnovnega gradnika urbane oblike in posrednika med javnim ter zasebnim prostorom bivanja. Študentke so izdelale projekt na podlagi priročnika Tipologija stavb (Čerpes, Grohar, Perovič, Vidic, 2019).

V zimskem semestru smo analizirali izbrane stanovanjske stavbne otoke v Ljubljani in izdelali knjižnico tipičnih elementov, iz katerih so sestavljeni. Te smo v nadaljevanju raziskave sestavili v novo kompozicijo, ki smo jo umestili v realno situacijo. med Mesarsko ulico in Poljansko cesto v Ljubljani.

Za analizo smo izbrali stavbne otoke, ki so bili zgrajeni po letu 1900 in ustrezajo sodobnim standardom kakovostnega bivanja. Raziskavo smo razdeli na tri dele: ogled in fotodokumentacija na terenu, pridobivanje izvirnih načrtov in izdelava načrtov za posamezne stavbe. Študentke so jih prikazale s situacijo v merilu 1 : 500. Nato so stavbni otok razgradile na posamezne stavbne tipe, ki so jih prikazale s skico konstrukcije, s tlorisi pritličja in tipične etaže ter z značilnimi prerezi v merilu 1 : 250.

Oboroženi s knjižnico elementov iz raziskovalnega dela smo se lotili izdelave urbanističnega načrta za ureditev stanovanjskega stavbnega otoka med Mesarsko ulico in Poljansko cesto.

Za ta namen so študentke na podlagi opazovanj na terenu in geodetskih posnetkov lokacije najprej izdelale osnovne urbanistične analize (gradbene linije, višine vencev, zrnatost grajenega tkiva, programi, osončenje, promet, zelene površine, vedute, obremenitve okolja s hrupom, izpusti in svetlobo). Nato so iz knjižnice elementov izbrale največ dva stavbna tipa, ki so jih skladno z njihovimi lastnostmi in izsledki urbanističnih analiz lokacije, umestile v realni prostor na ročni skici v merilu 1 : 1000. Sledilo je načrtovanje mestnega pritličja, prerezov in 3D modela v merilu 1 : 500. Končno je vsaka študentka opisala svoj predlog in ga predstavila s konceptualno skico, ki abstraktno izraža vodilno zamisel.

Analiza stanovanjskih stavbnih otokov v Ljubljani

Analiza stavbnega otoka med Mesarsko ulico in Poljansko cesto

III. letnik