studio Hudnik

mentor: doc. dr. Špela Hudnik, u.d.i.a.
somentor: arh. Valentina Rodani
Transformacija mest Nove Gorice in Gorice, teritorija dveh ločenih urbanih entitet, predstavlja priložnost za kritično izdajo nove vizije evropskega kulturnega mesta, teritorija brez fizičnih, mentalnih, formalnih in neformalnih meja. Gorica je od nekdaj pomembno prizorišče evropske kulturne identitete in je hkrati tudi prostor političnih, socialnih in kulturnih kontroverznosti. Njen mednarodni kontekst različnih narodov, kultur, politik in socialno-ekonomskih praks se nadaljuje kljub različnim fizičnim ločevanjem teritorija in narodov. GoNGo v kontekstu kontinuuma kritično izpostavi in briše nastale prostore diskontinuitete v mestu/ih in jih kot devet posameznih fragmentov: Acadentity, Railaway, Agricouture, Chromeberg, Kornpop, Parkout, LoopLand, Riv(i)er(a) vstavlja v nov skupen evropski teritorij.

GoNGo: Goric(zi)a, kritična izdaja.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Mentor: prof. dr. arh. Špela Hudnik

Somentor: arh. Valentina Rodani

v sodelovanju z mestno občino Nova Gorica

Projekt GoNGo: Goric(zi)a, kritična izdaja je nastal v partnerstvu z RRR International Lab (UniLJ+UniTS), Univezo v Trstu, Oddelek za arhitekturo in gradbeništvo-W, prof. arh. Giovanni Fraziano, prof. arh. Tomas Bisiani, prof. arh. Luigi Di Dato, prof. arh. Claudio Menino, prof. arh. Giuseppina Scavuzzo, prof. arh. Adriano Venudo in Mestno občino Gorica.

S ponedeljkom 21.6.2021  je v avli mestne občine Nova Gorica na ogled študentska razstava GoNGo, Goric(zi)a, kritična izdaja. Serijo predstavitvenih plakatov spremlja še tiskana publikacija v celoti na ogled tudi na spletu.  

Lokacije projektov

Izbrane lokacije projektov zapolnjujejo manjkajoče vrzeli v širšem kontekstu obeh mest ali pa preizprašujejo obstoječe meje med mestoma.

Območje obdelave

Mesti Gorizia in Nova Gorica sta ujeti med Grajskim Gričem, Panovcem, Semeniščem, Markovim hribom, v zaledju še s Trnovcem, Sv. Katarino in Sabotinom ter zamejeni z meandrirajočo Sočo, Vrtojbico in Kornom. Mesti sta razpeti med Slovensko prestolnico in severnoitalijanskim industrijskim trikotnikom. Železniško ožilje ju povezuje z Dunajem in Trstom.

Širša urbanistična zasnova

Predlagana urbanistična zasnova temelji na boljši infrastrukturni povezavi obeh mest in revitalizacijo obstoječih krajinskih elementov. Korn, Vrtojbica in Soča predstavljajo povezovalno ogrodje novim mestnim površinam uporabnikom obeh mest. Z umeščanje novih programov (stanovanjskih, agrikulturnih, post-industrijskih, turističnih, športno-rekreacijskih, izobraževalnih) in ureditvijo zelenih obmejnih območij oživlja mestno podobo in briše naravne in umetne meje. Gorico postavljamo na zemljevid kot regionalno središče Vipavske doline in na Italijanski strani Julijske krajine. Združujemo historično mesto kontinuiranega razvoja z modernističnim mestom 20.stoletja.

Dela študentov

01 Acadentity

Nika Bronič

02 Railaway

Vita Štefane

03 Agricouture

Ema Ferreira

04 Chromeberg

Devana Reiter

05 Kornpop

Lin Martin Japelj

06 Parkout

Nika Razpet

07 LoopLand

Pia Praček

08 Riv(i)er(a)

Gal Lesnik

09 Winestone

Sandra Cvijetić