Soseska nad vodo

Nina Beganović

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje soseske se nahaja ob južni obvoznici in Barjanski cesti v Ljubljani. Njegova glavna značilnost je velika poplavna ogroženost, tako zaradi mehkih barjanskih tal, kot zaradi vodotoka Malega Grabna. Osnovna ideja koncepta sledi vprašanju vode in kakovosti tal na lokaciji: dvig terena v severnem delu lokacije, ter njegovo zamikanje in drobljenje glede na potek prometnic in obstoječih vodnih kanalov. Na tak način večina prvih etaž ni poplavno ogroženih, voda pa se lahko prosto giba in zadržuje na lokaciji. Prevladujejo enodružinske hiše in ozki stanovanjski bloki, v katerih so v pritlični etaži javni programi. Ob Barjanski cesti prevladujejo mešani programi, kot so: raziskovalni center, zdravstveni dom in poslovni prostori. Raziskovalni center postane novo izhodišče za obisk Barja, saj se tam začne dvignjena pot za pešce in kolesarje, ki vijuga med krošnjami, prečka obvoznico in se spusti v krajinski park. Pod njo nastane park z vodnimi zadrževalniki, ki se v obliki zelenih prstov vzdolž kanalov razširi v sosesko. Večina tekočega in mirujočega prometa se umakne pod dvignjen teren. Tako med bloki namesto prometa nastanejo prijetna sprehajališča, na nagnjenem terenu pa terase za sedenje, igro, kulturne dogodke in sadovnjake.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta