Soseska zelenih potez

Karin Pavlovec

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Lokacija se nahaja na Viču v Ljubljani. Na severni strani mejo območja predstavlja Gerbičeva cesta, na južni pa cesta v Mestni log. Območje obkrožajo stanovanjske hiše, industrijska cona Vič in študentski domovi. Območje je zasnovano kot zeleno-rekreacijsko območje s stanovanjskimi stavbami in centralnim dejavnosti.

Stanovanjske stavbe se odmaknejo od ceste s pomočjo zelenih odsekov, ki se nahajajo ob Gerbičevi cesti in cesti v Mestni log. Zelena poteza je predvidena tudi v neposredni bližini študentskih domov, da se študentom zagotovi prostor, kjer se lahko zbirajo in preživljajo prosti čas. Na tem območju sta dva manjša trga kot mesti za organizacijo različnih programov in prireditev.

Severno stran območja sestavljajo športno rekreacijska območja, ki se povezujejo z že obstoječim gimnastičnim centrom. Prostor sestavljajo igrišča za košarko in tenis ter urejena otroška igrišča.

Neposredna bližina industrijske cone Vič je rešena z postavitvijo poslovnih prostorov in centralnih dejavnosti ob industrijski coni, kar je stanovanjskim stavbam dalo večji mir v zelenju, ki jih obdaja.

Etažnost stavb je P + 4 in P + 2, z mešanjem višin stavb se doseže dinamičnost prostora. Lokacija bi obsegala 426 novih stanovanj s približno 1500 prebivalci.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta