Na dosegu noge

Manca Gjura Godec

mentor: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
asistenta: asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Območje urejanja se nahaja ob južni ljubljanski obvoznici. Barjanska cesta kot mestna vpadnica je linija v prostoru, ki območje preseka na dva nepovezana dela. Predlagana ureditev je načrtovana skladno s principi trajnostne mobilnosti. Ob koridor javnega prometa je umeščena zazidava z osnovnimi in ozkimi bloki. Cilj ureditve je vsem stanovalcem omogočiti dostop do številnih javnih funkcij in zasebnih storitev. Na območje sem umestila tudi osnovno šolo, skupnostni center in trgovsko-poslovni objekt, v katerem so trgovine, gostinski obrati, pisarne in drugi poslovni prostori. Od vpadnice proti zaledju, kjer so umeščeni vila bloki, se gostota zazidave znižuje. Tipologije ponujajo raznolike stanovanjske enote, kar omogoča vzpostavitev heterogene skupnosti stanovalcev. Grajene površine na območju dopolnjuje povezano omrežje raznolikih javnih prostorov z igrišči, vrtički in zelenimi površinami. Skozi območje poteka nova dvignjena sprehajalna in kolesarska pot, ki povezuje severni del območja z Mestnim parkom Rakova Jelša. Načrtovana je ureditev profila Barjanske ceste z ozelenitvijo. Novih prometnic v ureditvi ni, saj jih nadomesti gosto omrežje pešpoti in kolesarskih poti. Uporabi se obstoječi P+R Barje, kjer se nahajajo postaje za izposojo koles in avtobusna postaja. P+R je v večernih urah na voljo stanovalcem, kar zmanjša potrebo po parkirnih mestih.

Prejšnji projekt
Avtor projekta
Naslednji projekt
Avtor projekta